Profil firmy

Security technologies, s.r.o.

Služby

  • Poradenství
  • Bezpečnostní posouzení
  • Bezpečnostní dokumentace
  • Cenová nabídka
  • Zpracování projektu
  • Montáž a revize
  • Svařování optických vláken
  • Servis
  • Záruční doba

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

EZS je soubor zařízení složený z několika částí, tvořících komlexní zabezpečovací řetězec  (čidla, ústředny, přenosové prostředky, signalizační a ovládací panely).Propojení čidel s ústřednou může být  realizováno tzv. drátově pomocí elektrických kabelů nebo bezdrátově pomocí rádiových vln. EZS monitoruje vstup  neoprávněných osob do prostorů, které jsou touto signalizací střeženy, a následně při vyhlášení poplachu dávají  podnět k přivolání policie nebo bezpečnostní služby. Instalaci EZS předchází zpracování bezpečnostního posouzení objektu,  které stanoví kritická místa a vyhodnotí veškerá rizika, definuje úroveň a stupeň zabezpečení a navrhne technické řešení,  včetně návrhu režimového opatření. Následně je zpracován projekt, následuje instalace zařízení,proškolení obsluh a uvedení  do trvalého provozu.Součástí nabízených služeb společnosti je také provádění servisu,pravidelných revizí a kontrol těchto  zařízení. Úroveň zabezpečení rozlišujeme do čtyř kategorií a to na rizika velmi vysoká,vysoká,průměrná a nízká.

Perimetrické (obvodové – venkovní) zabezpečovací systémy (PER)

Perimetrická ochrana je venkovní obvodová ochrana areálu; je speciální aplikací technických, elektronických, popřípadě elektronicko – mechanických venkovních zabezpečovacích systémů. Je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou např.elektrorozvodny,letiště,věznice,průmyslové objekty,vodárny atd.Účelem perimetrického střežení je zachytit  případného narušitele technickými prostředky včas,tedy v okamžiku,kdy ještě nepáchá trestnou činnost ve střežených prostorách.  Základním požadavkem na prvky venkovní perimetrické ochrany je nezávislost funkce na klimatických podmínkách.Pro aplikace v praxi  se v současné době nabízí rozsáhlý sortiment prvků.Každý z nich má podle použitého fyzikálního principu své výhody a nevýhody.  Volba vhodného typu pro konkrétní úlohu zabezpečení závisí proto na zkušenostech a odborných znalostech projektanta. V současné době se využívají např. infračervené pasivní detektory,infračervené závory,mikrovlnné závory, mikrofonní nebo optické  kabely snímající vibrace,štěrbinové kabely, deformační senzory a tlakové podzemní hadice,videodetektory pohybu.

Napojování na pulty centralizované ochrany (PCO)

S rozvojem komerčních služeb soukromých hlídacích agentur přebírají úlohu vyhlášení poplachu od sirén přenosová zařízení, která zprostředkují po zvoleném médiu (telefonní linka,ISDN linka,rádiová síť,GSM síť,aj.)přenos informací o stavu systému či  narušení objektu v digitální podobě majiteli nebo na monitorovací pracoviště PCO hlídací agentury nebo policie. V odůvodněných případech je žádoucí používat dvě nezávislé přenosové cesty,např. telefonní linka a rádiová síť.Používané formáty přenosů jsou normalizovány. Oproti lokální signalizaci poplachových stavů nabízí připojení elektronických  bezpečnostních systémů (EPS,EZS,CCTV) na pracoviště PCO daleko efektivnější ochranu objektů. V případě narušení vyjíždí  na místo speciální zásahová jednotka hlídací agentury, policie nebo hasičů.Přenos poplachových signálů je samostatná úloha vymezená  funkcí poplachového přenosového systému.

Mechanické zábranné systémy (MZS)

Mechanickými zábrannými prostředky se rozumí zejména prostředky pro ohraničení prostor,např.zdi a ploty, vstupní bezpečnostní systémy  vrat, branek, dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykací systémy.K MZS řadíme i prostředky idividuální ochrany. Jedná se o prostředky,které mohou sloužit i samostatně,převážně jako úschovné objekty. Patří sem především mobilní a stacionární trezory,  trezorové skříně,ohnivzdorné skříně,příruční pokladny,přenosné kontejnery a kufry. Základní úlohou mechanických zábranných systémů je  vytvořit pevnou překážku proti násilnému vniknutí osob a zabránit znehodnocení a krádeži předmětů, techniky a zařízení umístěných v chráněném  objektu. S ohledem na vzrůstající kriminalitu je nutnost věnovat náležitou pozornost mechanickému zabezpečení objektů firem, obchodů, úřadů, apod. stále aktuálnější. Naši kvalifikovaní pracovníci pomohou s výběrem nejvhodnějšího způsobu mechanického zabezpečení.  Vybírat je možno z mnoha variant kombinací mechanických zábranných systémů, které přesně vyhoví přáním a požadavkům a především poskytnou  maximální ochranu majetku. V případě poskytování služeb technického zabezpečování při zajišťování ochrany utajovaných skutečností  jsou obdobně jako v případě dalších komponentů určených k tomuto účelu dodávány mechanické zábranné prostředky v certifikované formě schválené  NBÚ do patřičného stupně utajení. Jedná se o dodávky bezpečnostních dveří, trezorů, mříží, turniketů, bezpečnostních folií.

Elektrická požární signalizace (EPS)

Systémy EPS tvoří důležitou součást systémů protipožární ochrany objektů a budov.  Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou a rychlou identifikaci a lokalizaci vzniku ohniska požáru.  Nasazením systému EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských životů. EPS lze začlenit do integrovaných bezpečnostních a havarijních systémů ochrany majetku, osob. Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústředna, různé typy hlásičů a koncová a popřípadě ovládaní zařízení.  EPS informuje uživatele o vzniku požáru akustickou a optickou signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení dálkového  přenosu signalizace na stanoviště pultu centrální ochrany (PCO),který je umístěn u hasičského záchranného sboru (HZS).  Hlásiče EPS pracují na různých fyzikálních principech; vyhodnocují optické, ionizační nebo teplotní parametry prostředí, ve  kterém jsou umístěny.Všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou řízenou procesorem, umožňující eliminovat plané poplachy.  Systémy EPS mohou být instalovány jako samostatné aplikace nebo jako součásti vyšších integrovaných systémů řízení budov.  Využití grafického nadstavbového vybavení potom umožňuje velmi rychlou orientaci v objektech a budovách a tím maximální  zkrácení doby požárního zásahu od vzniku požáru. Programovatelnými výstupy ústředny je možné ovládat další zařízení  související s protipožární ochranou (protipožární dveře, hasící zařízení, klíčové trezory, apod.).

Kamerové systémy (CCTV)

Kamerové systémy – CCTV (Closed Circuit Television) – jsou velmi významným prostředkem pro monitorování a to nejen pro bezpečnostní účely;  např. pro ověření poplachového stavu, ale také pro sledování různých výrobních procesů v průmyslu apod.Černobílé nebo barevné CCTV systémy tvoří: kamery, monitory, videopřepínače, multiplexery, videomatice, záznamová zařízení  analogová i digitální, detektory pohybu, přenosové cesty (metalické, optické), popřípadě audio komponenty.  Nezbytným příslušenstvím jsou kamerové povětrnostní kryty, držáky, otočné hlavice ke kamerám,přisvětlení ve viditelném i infračerveném  spektru světla a pod.. Současné systémy umožňují téměř neomezené možnosti ovládání( polohy,ostření,transfokace) a přenosu  obrazu i zvuku na dálku,a to i na velké vzdálenosti s využitím buďto koaxiálních nebo optických kabelů a nejnověji s využitím  datových sítí s protokolem TCP/IP.Možné jsou i přenosy realizované pomocí mikrovlnných nebo laserových pojítek. CCTV jsou pojaty v EN  jako doplňková zařízení poplachových systémů a nejsou na ně stanonena kritéria na stupně zabezpečení jako na EZS.

Ozvučovací systémy, evakuační systémy (MR (PA), ES)

Ozvučovací systémy a systémy místního rozhlasu jsou používány pro distribuci řeči nebo hudby do požadovaných prostor. Systém Public Addres (PA)-místní rozhlas (MR),evakuační systém (ES) je určen v první řadě pro přenos předem nahraných i naživo publikovaných zpráv, nebo hudby na pozadí. Ozvučovací systémy v pojetí objektových rozhlasů i evakuačních systémů jsou dlouholetou  standardní součástí nabídky firmy. Mimo běžných instalací (objekty státních institucí, školy, výrobní objekty a areály, komerční  objekty a obchodní centra) jsou součástí sortimentu nabízených služeb také aplikace odpovídající dnešnímu trendu využití systémů ozvučení pro bezpečnostní účely v integrovaném záchranném systému.

Systémy kontroly a řízení vstupu v bezpečnostních aplikacích (ACS / Acces Control Systems)

Systémy kontroly vstupu řídí přístup osob, resp. vozidel do chráněných prostorů nebo ke chráněným zařízením, případně informacím,  na základě přidělených přístupových práv. Tato zařízení umožňují sledovat pohyb osob v definovaných prostorových zónách.  Systémy ACS využívají koncové akční prvky, např. elektrické zámky, turnikety, brány, propusti a další.  Jako nositel přístupového oprávnění jsou využívána různá média,např.magnetické a čipové karty,čipové přívěšky různých  tvarů a nejnověji se využívá biometrických informací, např.otisky prstů,zobrazení oční duhovky nebo sítnice nebo obraz obličeje.

Docházkové systémy (DS)

Docházkové systémy slouží ke sběru informací o čase a důvodu průchodu místem kontroly a jejich dalšímu zpracování s vazbou na  zpracování docházky a mzdovou agendu. K idetifikaci pracovníka se používají tatáž média jako u systémů ACS.

kontakt

pracoviště Brno
Komprdova 20
Brno 61500
tel: +420 545 424 111
tel: +420 545 424 113
fax: +420 545 422 500
pracoviště Praha
Ústřední 22
Praha - Štěrboholy 10200
tel: +420 533 433 211
tel: +420 533 433 212
pracoviště Ostrava
Občanská 23
Ostrava 71000
tel: +420 533 433 231
pracoviště Kostelec nad Orlicí
Tyršova 2
Kostelec nad Orlicí 517 41
servisní středisko Písek
Čížová 126
Čížová 398 31
tel: +420 533 433 246
fax: +420 382 211 785