Ocelové zárubně pro požární uzávěry-součást požárního zabezpečení objektu

  g+   sdílet  

Součástí zabezpečení objektu v případě požáru jsou požární uzávěry, oddělující jednotlivé požární úseky definované v objektu. Obvykle je proto pozornost věnována požárním dveřím, jejich parametrům, provedení, designu atd., to ale necháme na příště. Nezbytnou součástí požárního uzávěru a tedy i dveří jsou odpovídající „požární“ zárubně. Firma MONTKOV, spol. s r.o. má již řadu let ve své nabídce ocelové zárubně které jsou speciálně určeny pro požární uzávěry, zkráceně jsou označovány též jako „požární zárubně“ a proto se na ně v tomto článku zaměříme. Speciální ocelové zárubně pro požární uzávěry? Co je na nich zvláštního?

Obr_1

Proč mne to má zajímat? Takové nebo podobné otázky nás mohou napadnout, když je součástí projektové dokumentace pro stavbu rodinného domku nebo připravované rekonstrukci domu či bytu definováno požární zabezpečení objektu. Setkáme se tak s tím že v objektu mohou být definovány jednotlivé požární úseky, které od sebe musí být odděleny stanoveným způsobem a přitom musí být, z hlediska pohybu v objektu, navzájem průchozí. Typickým příkladem je garáž přistavěná k obytnému objektu s průchodem dovnitř obytné části objektu, vstupní bytové dveře v činžovním nebo panelovém domě apod. V takových případech to znamená, že v daném objektu musí být umístěny požární dveře, resp. požární uzávěr a to včetně zárubní.

Avšak i dnes se pracovníci firmy MONTKOV setkávají s různými názory na zárubně, které mnohdy vychází z laického, velmi zjednodušeného pohledu nebo nedokonalé znalosti předpisů. Názor že když je zárubeň ze „železa“ tak nehoří, je v obecné rovině pochopitelný, ale ve vztahu k požární odolnosti velmi ošidný. Cílem tohoto článku je upozornit na některá specifika požárních uzávěrů a to zejména ve vztahu k ocelovým zárubním, které jsou někdy neprávem opomíjeny a přitom jsou nedílnou součástí požárního uzávěru a výrazně se podílejí na jeho funkčnosti.

U požárních uzávěrů a všech jejich součástí není rozhodující, zda daná část hoří či nehoří, ale rozhoduje to, zda je schopna plnit po stanovenou dobu ochrannou funkci, tj. má ochránit požárem nezasažené části objektu před rozšířením požáru a umožnit aby osoby nacházející se v zasaženém objektu mohly tento objekt ve stanovené lhůtě opustit.

Doba, po kterou musí být požární uzávěr i za vzniku požáru funkční se udává v označení požární odolnosti v minutách, nejčastěji používaná je doba do 30-ti minut. Po tuto dobu nesmí dojít např. k prohoření požárních dveří nebo k takovým deformacím některé ze součástí požárního uzávěru, která by způsobila rozšíření požáru přes daný požární uzávěr. Konkrétní požadavky kladené na požární uzávěry ani výklad značení nejsou však předmětem tohoto článku, podrobnější informace lze nalézt v příslušných předpisech, zejména ve Vyhlášce č. 246/2001 Sb. A vyhlášce č. 202/1999 Sb.

Z pohledu ocelových zárubní, které budou sloužit jako součást požárního uzávěru je důležitý zejména správný výběr typu zárubně, tj. aby stavebně a rozměrově odpovídala účelu, pro který má být použita a aby tato zárubeň byla skutečně určena pro požární uzávěr, tj. aby se skutečně jednalo o „požární zárubně“. Jak se to dá poznat? Jednoduše tak že stanovená požární odolnost je na zárubni vyznačena, zpravidla je vyražena přímo na zárubni. Výrobce proto doporučuje věnovat výběru zárubně pro požární uzávěr patřičnou pozornost.

Jedním z nejdůležitějších technických parametrů zárubní pro požární uzávěry je volba správného typu závěsu s únosností odpovídající provedení, hmotnosti a zatížení požárními dveřmi, které jsou v zárubni zavěšeny. Vyměnit poškozené dveře je obvykle velmi snadné, vyměnit nefunkční, případně poškozenou zárubeň již tak jednoduché není a vždy je to dost nepříjemná práce. Stojí proto zato zvolit takovou zárubeň, u které máme jistotu, že bude dlouhodobě sloužit účelu ke kterému je určena a vyrobena.

Zárubně standardně prodávané ve stavebninách jsou určeny pro běžné interiérové dveře malé hmotnosti, zatímco zárubně pro požární uzávěry musí počítat s výrazně vyšší hmotností dveří, než jakou mají běžné interiérové, navíc jsou obvykle vybaveny mechanismy, které je udržují v uzavřeném stavu – např. mechanické samozavírače, a to jsou závažné okolnosti, které výrazně ovlivňují potřebnou únosnost a stabilitu závěsů, jejichž spodní díly jsou zpravidla součástí zárubně. Závěsy jsou tak zatěžovány nejen hmotností dveří ale i dalšími silami, se kterými je třeba počítat.

Obr_2   Obr_3

 

Obr_4

Na přiložených obrázcích s výrazným označením „NE !!!“, jsou příklady nesprávné volby závěsů na zárubních, ve kterých jsou osazeny požární dveře. Výsledkem pak je výrazně omezená funkčnost uzávěru nebo dokonce stav úplné nefunkčnosti. Příkladem jsou případy, kdy se závěsy vysouvají nebo vylamují ze zárubně, což je extrémních případech mnohdy řešeno jejich nevzhledným přivařením, které ale stejně dlouhodobě neodolá zvýšenému namáhání. Dalším negativním projevem může být to, že v místě závěsů praská u zárubně omítka atd. Odpovídajícím řešením pak je v těchto případech pouze výměna zárubně za novou, která bude mít takové technické a konstrukční parametry, které zajistí, že k uvedeným závadám nedojde. Komu se však chce vybourávat ze zdi zárubeň a instalovat novou? Nejspíš nikomu a proto je lepším řešením použít „požární“ zárubně a zabudovat je do stavby dle stanoveného montážního návodu než následně řešit naznačené problémy.

Ocelové požární zárubně firmy MONTKOV které jsou určeny pro požární uzávěry se liší od běžně dostupných zárubní prodávaných ve stavebninách, zejména v těchto ohledech :

  • zárubně mají vždy garantovanou minimální tloušťku materiálu, ze kterého jsou vyrobeny,
  • na zárubních jsou spodní díly závěsů, které standardně unesou požární dveře o hmotnosti do 70-ti kg (může to být i více ale pak se používají speciální závěsy, na které nelze nasadit běžné požární dveře),
  • v místě závěsů jsou zárubně vyztuženy vnitřní výztuhou, která zajistí, že v místě závěsů nebude vlivem namáhání dveří praskat omítka,
  • v případě instalace samozavíracích mechanismů (pokud jsou v označení požární odolnosti uvedeny) mají výztuhy profilu, které zabezpečí dostatečné ukotvení samozavírače k zárubni.

Tyto zárubně je pak možné použít jak pro požární dveře v obvyklých požárních odolnostech, tak s ohledem na konstrukci a únosnost závěsů mohou být použity i pro bezpečnostní a požární dveře s vícebodovým zamykacím systémem – viz obrázek.

Obr_5

Závěrem lze tedy konstatovat, že z pohledu požárního zabezpečení opravdu nejde o to, zda něco hoří či nehoří, ale o to zda to funguje a jak to funguje.

  g+   sdílet