dTest: Účelně vynaložené náklady

  g+   sdílet  

Pokud se vám někdy stalo, že jste chtěli svůj hypoteční úvěr splatit předčasně v průběhu fixace, pak vás mohla překvapit výše vyčíslení účelně vynaložených nákladů, tedy nutných a odůvodněných nákladů spojených s předčasným ukončením smlouvy.

foto: Pixabay

foto: Pixabay

Trh s úvěry na bydlení nemá k těmto nákladům jednotný postoj. dTest se proto za vás podíval, co jsou účelně vynaložené náklady, jaký je v praxi přístup, a jak se můžete bránit proti nákladům, které jsou dle České národní banky nad rámec zákona.

Předčasné splacení spotřebitelského úvěru na bydlení

V životě mohou nastat situace, kdy chtějí spotřebitelé úvěr na bydlení předčasně splatit,“ uvádí Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest a dodává: „Mezi úvěry na bydlení patří zejména hypotéka či úvěr ze stavebního spoření.“

Úroková sazba úvěru na bydlení může být variabilní nebo fixovaná. Úvěr s variabilní úrokovou sazbou lze splatit kdykoliv a zcela zdarma. „V případě fixované úrokové sazby banka garantuje spotřebiteli úrokovou sazbu po celou dobu fixace,“ vysvětluje Eduarda Hekšová a doplňuje: „Pokud by chtěl spotřebitel splatit úvěr v průběhu fixace, pak je s tímto právem za určitých okolností spojena i náhrada účelně vynaložených nákladů, které banka v takové situaci spotřebiteli naúčtuje, jelikož smluvní vztah skončil dříve, než byla sjednaná fixace. Dle stávající praxe nejsou účelně vynaložené náklady výkladově jednoznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát.“

A v čem je problém?

Podle zákona o spotřebitelském úvěru účinného od 1. 12. 2016 je spotřebitel oprávněn kdykoliv spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit. V takovém případě má spotřebitel právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Naopak věřitel, tedy banka, má právo v případě předčasného splacení úvěru v období fixace požadovat po spotřebiteli náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vzniknou v souvislosti s předčasným splacením, s výjimkou zákonných případů, kdy nesmí náhradu nákladů předčasného splacení po spotřebiteli požadovat, nebo je výše těchto nákladů zákonem omezena např. při prodeji nemovitosti, kdy nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 1 % z předčasně splacené výše spotřebitelského úvěru, maximálně však částku 50 000 Kč za podmínky, že smlouva trvala více jak 24 měsíců.

Česká národní banka (ČNB) s ohledem na nesoulad v aplikační praxi poskytla výklad „účelně vynaložených nákladů“, který uplatňuje při výkonu dohledu nad poskytovateli hypotečních úvěrů. Podmínky účelného vynaložení a souvislosti s předčasným splacením budou splňovat zejména administrativní náklady poskytovatele na realizaci předčasného splacení (to jsou náklady související přímo se zpracováním a realizací žádosti spotřebitele o předčasné splacení či jeho oznámením o provedení mimořádné splátky úvěru, typicky tedy poměrné náklady na zaměstnance – plat zaměstnance, který zpracovává žádost o předčasné splacení, poplatky za katastr nemovitostí, poštovné, náklady na tisk a kopírování dokumentů, telefonní poplatky či spotřebované kancelářské potřeby).

foto: Pixabay

foto: Pixabay

Spory pro finanční arbitry

Výklad České národní banky se vztahuje na smluvní vztahy uzavřené po 1. 12. 2016, stejně tak i na nově započaté fixace po tomto datu,“ říká Eduarda Hekšová a vysvětluje: „I když výklad České národní banky není právně závazný, tak spotřebitelé mohou požádat banku o vrácení účelně vynaložených nákladů, které jim banky vyčíslily v rozporu s výkladovým stanoviskem ČNB. V případě, že spotřebitelům banka nevyhoví, pak se mohou v rámci soukromoprávního sporu obrátit na příslušné soudy či finančního arbitra.“

Banky, které nepostupovaly v souladu s výkladem ČNB, porušily dle ČNB zákon o spotřebitelském úvěru a byla jim uložena pokuta v řádech milionů korun. S ohledem na tento vývoj je možné, že tyto banky přehodnotí svůj přístup a budou akceptovat výkladové stanovisko ČNB k účelně vynaloženým nákladům.

V současné době se připravuje novela zákona o spotřebitelském úvěru, která by mohla stanovit jednoznačný způsob určení výše účelně vynaložených nákladů vzniklých poskytovateli v souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru na bydlení,“ upozorňuje a uzavírá Eduarda Hekšová ze spotřebitelské organizace dTest.

  g+   sdílet