RTLS (Real-Time Locating system)

  g+   sdílet  

RTLS (Real-Time Locating system) jsou používány k lokalizaci osob a věcí v reálném čase, obvykle v rámci budovy nebo jiné omezené oblasti. Vysílače jsou nošeny lidmi, jsou používány k lokalizaci vozidel, zboží nebo zdravotnického materiálu. V RTLS není používáno GPS, buňkového systému, běžně používaného například k sledování mobilních telefonů nebo dalších pasivních systémů pozičního určování. Systém většinou nezobrazuje rychlost, směr pohybu, ani prostorovou orientaci (směr pohledu člověka). Základem RTLS je většinou radiová frekvence, ovšem používají se i systémy na optickém, například infračerveném, nebo akustickém základě (ultrazvuk).

i

Při instalaci RTLS lze nastavit tzv. slepé body, takže znepokojené uživatelé vytýkající systémům tohoto typu, že až příliš zasahují do soukromí osob, které ho užívají, mohou tento systém přizpůsobit svým potřebám a požadavkům (například že WC a kuřárny na pracovištích budou mimo dosah sledování).

Mimo to, zaměstnavatel, jakožto správce údajů svých zaměstnanců má právo pro své účely tyto údaje zpracovávat, tzn., že pokud v pracovní smlouvě uvede fakt, že zaměstnanci budou nosit lokalizační přístroj a zaměstnanec s tím podpisem smlouvy bude souhlasit, má zaměstnavatel právo s tímto údajem v rámci svých pravomocí nakládat.

ii

 

Dále je důležité zmínit, že lokalizace na pracovišti není totéž jako soustavné monitorování pracovníků pomocí kamerového systému, protože není pořizován zvukový ani obrazový materiál, pouze je sledována aktuální poloha objektu (osoby). Dále je možné tento systém aktivovat pouze v případě nebezpečí (např. začne hořet a systém okamžitě lokalizuje, zda se někdo nenachází v nebezpečné oblasti).

Ze stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2009 „Ochrana soukromí zaměstnanců se zvláštním zřetelem k monitoringu pracoviště“ vyplývá, že pro zavedení RTLS by měl být dán zvláštní důvod a zaměstnavatel by měl tuto skutečnost zaměstnancům oznámit. Pokud se plánuje další ukládání dat na určitý krátký časový úsek, doporučuje se tento fakt konzultovat s Úřadem na ochranu osobních údajů. Nicméně RTLS používá několik ústavů, jako např. Masarykův onkologický ústav (lokalizace zdravotnického personálu), Ústav organické chemie a biochemie Akademie Věd ČR (bezpečnostní lokalizace osob) či společnost Transgas a.s. (ochrana personálu osob u výměníkových stanic) a ani v jednom z uvedených případů ÚOOÚ informační povinnost nevyžadoval.

Dodavatelem lokalizačních systémů v ČR je společnost d-Health

  g+   sdílet