Kultura bezpečnosti práce ve firmách na programu Safety Culture Conference 2014

  g+   sdílet  

scc

Bez vysoké podpory managementu společnosti a zapojení všech zaměstnanců ve firmě nelze dosáhnout vysoké úrovně kultury bezpečnosti. Na tom se shodli účastníci Safety Culture Conference 2014 s mezinárodním zastoupením, která se konala 27.2.2014 v pražském hotelu Olympik. Akci pořádala Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS) ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Na programu bylo mimo jiné vyhlášení vítězů 2. ročníku soutěže Safety Culture Award pořádané Českou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu (CZ-TPIS). Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí a Moravskoslezský kraj. Výsledek mohli ovlivnit i účastníci konference.

Jak zavést kulturu bezpečnosti práce v organizaci 

Viktor Kempa z Evropského odborového institutu (ETUI) trefně poznamenal, že „kultura je to, co děláme, když nás nikdo nevidí“. Uvedl, že výraz kultura bezpečnosti se poprvé objevil po černobylské katastrofě, kdy bylo řečeno, že je to „atmosféra v organizaci, kde bezpečnost a zdraví je chápáno a akceptováno jako priorita číslo 1“. V kulturním podniku je za BOZP zodpovědný každý zaměstnanec. Chyby, nehody, jejich řešení, analýza a stanovení opatření musí být prioritním úkolem. Zavedením tohoto systému řízení bezpečnosti, pochopením vzájemných vazeb se vytváří vzájemná důvěra mezi zaměstnanci a vedením podniku, která je nedílnou součástí kultury bezpečnosti.

Toto potvrzuje i Günther Kirschstein z firmy Kirschstein a partner, která pomáhá zavádět kulturu bezpečnosti práce v organizacích. „Je potřeba určitý nátlak, stanovení jasných pravidel a jejich důsledné vyžadování, jinak to není možné,“ říká o zavádění kultury bezpečnosti práce a dodává, že důležitá je i pozitivní motivace – odměňování zaměstnanců. Cestu za zlepšením kultury bezpečnosti práce rozdělil do tří kroků podle toho, jak je bezpečnost v podnicích chápána. 1. organizace snadnosti – za vše nese odpovědnost technik BOZP, pokud se stane nehoda, je to náhoda, zásah „boží vůle“, 2. organizace odpovědnosti – bezpečnost práce je úkol pro management, nehody nám ukazují slabá místa, 3. kultura odpovědnosti – zaměstnanci začínají o nehodách komunikovat, přebírají odpovědnost za své jednání. Většina firem zůstává u bodu 2.

Se zaváděním kultury bezpečnosti práce na konferenci vystoupili i „žáci“ Günthera Kirschsteina, například Birte Gerdes ze společnosti Tenne T (operátor pro přenos elektrické energie v Evropě). Z důvodu vysokého počtu nehod, zvláště na stavbách stanic, vytvořili bezpečnostní program, díky němuž by se počet nehod měl výrazně snížit. Nyní mají ambice do pěti let patřit v bezpečnosti práce k nejlepším firmám a do programu zapojili i své dodavatele. K naplnění tohoto cíle vedou pravidelné kontroly managementu na staveništích, dialogy se zaměstnanci a tzv. Safety Walks and Talks, hovory na pracovišti, kde kontroloři kladou zaměstnancům otázky o tom, co viděli a spouštějí tak proces v mysli dotazovaného.

Jiří Michálek, ředitel pro bezpečnost a zdraví v podniku ArcelorMittal Ostrava, prezentoval praktické zkušenosti z implementace projektu „Cesta k nulové úrazovosti“. Je zastáncem názoru, že dopracovat se k minimální úrazovosti lze jen vysokou angažovaností vedení a represemi. Mimo jiné ho k tomu donutily smutné zkušenosti z vyšetřování smrtelných pracovních úrazů (oznámení rodině o smrtelném pracovním úrazu jejího člena nacvičovali společně s psychology). Vedení společnosti bezpečnost práce velmi podporuje, v případě potřeby má jako ředitel pro bezpečnost a zdraví možnost i zastavit práci. Věří, že pravidelný audit, který provádí jednou týdně, má smysl a že školení provedené na provozu je hodnotnější, než e-learning.

Prezentace finalistů a vyhlášení výsledků Safety Culture Award 2013 

V druhé části programu se představily firmy, které se dostaly do finále soutěže Safety Culture Award 2013:

Automotive Lighting s. r. o.

Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o.

Edwards s. r. o.

GE Aviation Czech s. r. o.

Účastníci konference se rozdělili do skupin, každá skupina měla možnost diskutovat se zástupci firmy a poslechnout si jejich prezentaci. Vyplněné hodnotící dotazníky od každého účastníka tak mohly rozhodnout o celkovém vítězi soutěže. Díky interaktivním prezentacím se dozvěděli o zajímavých programech na zvyšování úrovně bezpečnosti práce, na kterých spolupracují všichni zaměstnanci. Vysoká účast vedení, interní audity, pravidelná setkání zaměstnanců, ohlašování závad a účast na jejich řešení, oceňování dobrých nápadů na zlepšení jsou pro tyto organizace samozřejmostí. Do programů bývají zahrnuty i rodiny zaměstnanců, například ve firmě Honeywell Aerospace Olomouc v rámci dětského dne pořádali akci „Ruku na to“, kde zaměstnanci museli slíbit svým rodinám, že se vrátí domů zdraví. Ve společnosti GE Aviation Czech kladou vysoký důraz na aktivity podporující zdravý životní styl zaměstnanců. Součástí programu „Health Ahead“ jsou například kurzy jógy, ovoce a zelenina zdarma, možnost si zacvičit v podnikové tělocvičně nebo interaktivní náramky, které měří tlak a vyhodnocují, jestli se jejich nositelé dostatečně hýbou. Firma Edwards se kromě péče o své zaměstnance věnuje také dobročinné činnosti – uklízejí odpad v lese, poskytují školení 1. pomoci maminkám na mateřské dovolené, spolupracují se školami. Firma Automotive Lighting poslala zájemce z řad zaměstnanců na grafický kurz, aby se naučili správné kreslení. Po jeho absolvování tak měli možnost vytvořit si vlastní obrázky k bezpečnosti práce vystavené v závodě.

Prezentovat svou firmu přišli také zástupci partnerů soutěže – 3M Česko, Bata industrial footwear a Ansell, které se zabývají výrobou osobních ochranných pracovních prostředků.

Z firem přihlášených do soutěže, které se zúčastnily slavnostního finále, byla vylosována jedna, která získá od společnosti Kirschstein a partner zpracování analýzy, která naznačí, jakým způsobem má nadále v oblasti bezpečnosti práce postupovat. Touto šťastnou firmou se stala Lafarge Cement, a. s.

Na závěr byli oceněni ti nejlepší – čtyři finalisté, kteří dostali zajímavé ceny od partnerů soutěže. Absolutním vítězem soutěže Safety Culture Award 2013 se stala firma Honeywell Aerospace Olomouc s. r. o.

ZDROJ: BOZPINFO.CZ | AUTOR: HRUBÁ KATEŘINA

  g+   sdílet